ГОДИШЊИ ОДМОР ЈЕ ВАШЕ ПРАВО ЗАКОНОМ ЗАГАРАНТОВАНО

You are currently viewing ГОДИШЊИ ОДМОР ЈЕ ВАШЕ ПРАВО ЗАКОНОМ ЗАГАРАНТОВАНО

Закон о војсци Србије јасно прописује:

“Члан 104.

Професионално војно лице има право на годишњи одмор за навршене, односно пуне године рада остварене у радном односу, и то:

1) до 10 година – 25 радних дана;

2) од 10 до 20 година – 27 радних дана;

3) преко 20 година – 30 радних дана;

4) преко 30 година – 35 радних дана.

Право на годишњи одмор у трајању од 35 радних дана, без обзира на навршене, односно пуне године рада остварене у радном односу, припада:

1) лицу којем је утврђен степен инвалидитета од најмање 50%;

2) лицу које обавља специфичну војну службу.

При утврђивању дужине годишњег одмора, радна недеља рачуна се као пет радних дана.

Годишњи одмор може се користити једнократно или у више делова.

Професионално војно лице има право на дванаестину годишњег одмора (сразмеран део) за месец дана рада у календарској години, ако у календарској години у којој је примљено у службу и у календарској години у којој му престаје служба нема шест месеци непрекидног рада.

Члан 105.

Ако је коришћење годишњег одмора, односно његовог дела започето крајем календарске године, наставља се без прекида и у наредној години.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, професионално војно лице које годишњи одмор није користило због потребе службе или из других оправданих разлога, може га користити и у наредној календарској години, али најдоцније до 30. јуна те године.

Начелник Генералштаба или старешина кога он овласти може професионалном војном лицу распоређеном у Војсци Србије, због потреба службе, обуставити давање или прекинути коришћење годишњег одмора и одсуства уз накнаду штете.

Руководилац органа, односно правног лица или лице које он овласти може професионалном војном лицу распоређеном ван Војске Србије, због потреба службе, обуставити давање или прекинути коришћење годишњег одмора и одсуства уз накнаду штете.

Професионалном војном лицу које због потреба службе није искористило годишњи одмор, припада накнада за неискоришћени годишњи одмор у висини плате и других личних примања која би му припадала да је користило годишњи одмор. “

Последњих неколико година се догађа да се у војсци све мање поштују ове одредбе Закона. Многи припадници ВС нису искористили годишње одморе за претходну годину а то им није надокнађено иако је Закон јасан.
У многим јединицама широм војске се појављује некакав образац “Пријава за коришћење годишњег одмора ” иако већ постоје решења за тај одмор запосленима као и план коришћења годишњих одмора. Та пријава може бити само информативног карактера за претпостављене. Овде се чини једна озбиљна злоупотреба на штету запослених јер на већини тих пријава , у дну стоји “Одобрава” и име и презиме претпостављеног . Тако се догађа да претпостављени , иако му Закон то не допушта, овом пријавом одлучује да ли ће пустити припадника на одмор или не.

УПУТСТВО ЗА ПРИПАДНИКЕ МО И ВС:

– КРАЈЕМ ГОДИНЕ СЕ ЗАПОСЛЕНИ ИЗЈАШЊАВАЈУ О ТЕРМИНИМА КАДА БИ КОРИСТИЛИ ГОДИШЊИ ОДМОР У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ. ПРЕТПОСТАВЉЕНА КОМАНДА ИЗРАЂУЈЕ ПЛАН КОРИШЋЕЊА ГОДИШЊИХ ОДМОРА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ И РЕШЕЊА СВАКОМ ПРИПАДНИКУ ПОЈЕДИНАЧНО. ТЕРМИНЕ ИЗ РЕШЕЊА ЗА ГО МОЖЕ ПРОМЕНИТИ ЗАПОСЛЕНИ ЛИЧНИМ ЗАХТЕВОМ ЗА ПРОМЕНУ ТЕРМИНА ГО , АКО МУ ПРЕТПОСТАВЉЕНА КОМАНДА ОДОБРИ ИЛИ НАЧЕЛНИК ГЕНЕРАЛШТАБА ВС. ПРЕТПОСТАВЉЕНИ МУ НЕ МОЖЕ ПРОМЕНИТИ ТЕРМИН ИЛИ ЗАБРАНИТИ КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА.
– ПОЗИВАМО СВЕ ЧЛАНОВЕ НАШЕГ СИНДИКАТА ДА НАМ СЕ ОБРАТЕ ПИСАНОМ ПРИЈАВОМ ПРЕКО СВОЈИХ СИНДИКАЛНИХ ПРЕДАТАВНИКА УКОЛИКО ИМ НЕКО НЕ ОДОБРИ КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА У СКЛАДУ СА РЕШЕЊЕМ .
– ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЧЛАНОВИМА ДА ЗА ГОДИШЊЕ ОДМОРЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА, КОЈЕ НИСУ ИСКОРИСТИЛИ, ПОДНЕСУ ЗАХТЕВЕ ЗА НАПЛАТУ СВОЈИМ КОМАНДАМА А СИНДИКАТ ЋЕ ДАТИ ПРАВНУ ПОМОЋ.

Синдикат својих чланова, војни синдикат Гвоздени пук

КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ