ДОПИС МИНИСТРУ ОДБРАНЕ ПОВОДОМ ШТЕТНОГ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВС

You are currently viewing ДОПИС МИНИСТРУ ОДБРАНЕ ПОВОДОМ ШТЕТНОГ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВС

Правни тим нашег синдиката је данас сачинио и послао допис Министру одбране РС поводом неприхватљивог Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о ВС.

Сматрамо да најпре треба упознати Министра са оваквим Нацртом и штетношћу коју он може да произведе уколико буде имплементиран у Закон. У досадашњој комуникацији са Министром одбране, господином Вучевићем, стекли смо утисак да је заинтересован да побољша стандард запослених те с тога верујемо да ће позитивно одреаговати на наш допис и повући из процедуре овакав Нацрт Закона.

Садржај дописа:

“Поштовани Господине министре,

Наше друштво тежи напретку и постизању стандарда живота и рада који годинама постоје у развијенијим друштвима. У складу са тиме се усавршавају и наши Закони у држави. Тако је пре дванаест година, изменама Законске регулативе и нашој војсци омогућено синдикално организовање. Техничким споразумом Министарство одбране РС је уважило три синдиката, међу којима и наш, као релевантне заступнике запослених и тим споразумом је дато право синдикату да буде информисан и да учествује у израдама измена и допуна Законских прописа од значаја за запослене у МО и ВС.

Претходних дана смо сазнали да је у оквиру нашег Министарства израђен Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о ВС и да је прослеђен командама јединица на предлоге и сугестије. Синдикат није званично упознат о изради оваквог нацрта Закона нити ко је и са којом намером учествовао у његовој изради. Након што смо видели садржај Нацрта, јасно нам је да намера није усмерена ка бољем животном и материјалном стандарду запослених већ ка потлаченијем положају истих и умањењу и оно мало права што су имали на достојанствен живот.

У тренуцима ратних сукоба и нетрпељивости широм планете, када сви јачају своје војске, у тренуцима када сви промовишемо војнички позив и ову часну професију, када треба да бољим условима рада привучемо што више младих како за редовну попуну, тако и за „пројекат 5000“, подноси се Нацрт којим се нарушава морал и осујећује план јаке Војске Србије. У тренуцима када је постигнут висок ниво комуникације Министарства одбране са синдикатима, овакав предлог Нацрта сматрамо покушајем да се наруши достигнути ниво и стабилност и врати нас све у нека давна и неславна времена.

Нећемо коментарисати цео Нацрт Закона, који има пуно недостатака, већ ћемо Цитирати пар тачака, ради указивања да је овај Нацрт сачињен искључиво на штету запослених у МО и ВС.

„Члан 7.

У члану 98. став 2. мења се и гласи:

„Прековремени рад не може да траје дуже од четири часа дневно, односно дуже од 60 часова месечно”. “

Oвакав предлог коси се са међународним принципима утврђеним ради заштите права запослених. Повећање горње границе прековременог рада на чак 60 часова месечно у односу на раније законско решење, где је ограничење на 8 часова недељно, није прихватљиво јер се истим не постиже сврха. Прековремени рад се у свим савременим системима третира као изузетак, а не правило, и искључиво при постојању посебних околности. Нејасна је сврха оваквог законског решења јер исто води само већем психофизичком исцрпљивању запослених, а без постизања циља. Бољи резултати се могу постићи повећањем броја запослених, што доприноси растерећењу већ ангажованих лица, као и смањењу расхода у буџету, имајући у виду да се за прековремени рад исплаћује увећана зарада. Такође, прихватањем оваквог предлога дестимулишу се будући потенцијални припадници Војске Србије.

„Члан 149.

Дисциплински преступи су:

27) штрајковање или учествовање у синдикалном организовању, односно синдикалним активностима у супротности са одредбама овог закона;

29) свако друго поступање противно прописима којим се штети угледу Војске Србије.“

Тачка 27) је била прописана и досадашњим Законом о ВС и гласила је : „27) штрајковање или учествовање у противправном синдикалном организовању, односно у противправним синдикалним активностима;“. Нејасна је потреба да се већ постојеће законско решење мења. Оваква измена водила би нарушавању несметаног деловања синдиката и злоупотреби ове законске норме убудуће јер се иста може екстензивно тумачити. Иста није конкретизована, нити су конкретизоване одредбе закона у односу на које се активности могу третирати као незаконите, што за последицу може имати самовољно тумачење свих одредби закона на штету запослених и на штету синдикалног организовања, што је у супротности са циљем услед којег је одређено синдикално организовање.

Тачком 29) се оставља такође могућност екстензивног тумачења шта представљају та друга поступања која су противна прописима којима се штети угледу Војске Србије. Оваква измена увела би превелику несигурност и разлику у поступању и такође би могла водити лошем тумачењу од стране појединаца који би били надлежни да је примењују. Превише се даје на значају прописима везаним за дисциплинску одговорност ван посла. Припадници ВС никада нису били популација која је одступала од друштвених норми, напротив, увек су у ситуацијама да се истичу позитивним поступцима. Претпоставка је да сви припадници Војске Србије штите њен углед и подразумева се да је то у опису њиховог посла. Оваквим предлозима се напада достојанство и приватност припадника војске.

У већини тачака овог Нацрта Закона се нарушавају Уставна права припадника ВС као и многе међународне повеље и Закони, које је прихватила и наша земља.

Очигледно је да се подносиоцу предлога и подносиоцу Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о ВС не свиђају већ постојећа законска решења па би да их мења по сопственој вољи без правног утемељења. Указујемо да је сврха измене неке правне норме управо отклањање неких недостатака и негативних последица до којих је дошло након њеног имплементирања и евентуално услед прилагођавања неким новим околностима које су уследиле након њеног доношења. У конкретном случају нејасна је сврха предложених измена законских одредби и који циљ се њима постиже. Циљ не сме бити отежавање положаја запослених и доношења норми које могу водити тумачењу на њихову штету. Војска Србије је стуб безбедности и опстанка наше земље. Недопустиво је да се неко овако поиграва са правима њених припадника и да кроз лично виђење и ставове, који очигледно не теже напретку и будућности, нарушава морал и напредак у јачању наше војске.

Сматрамо својом обавезом да Вас упознамо са штетношћу по Војску Србије и њене припаднике уколико овакав Нацрт Закона буде имплементиран у Закон. Једина светла тачка у овом Нацрту Закона је повећање процента за минули рад са 0,4% на 0,5%, што је давно требало бити учињено.

Предлажемо да повучете овај Нацрт Закона о изменама Закона о ВС и да оформите радну групу у оквиру Министарства одбране у којој ће учествовати и представници синдиката у изради новог Нацрта Закона о изменама Закона о ВС. Време је да се многе појединости у Закону о ВС измене, али никако на штету запослених. Сматрамо да заједничким деловањем можемо постићи најбољу сврху измене норми, чија би имплементација била у обостраном интересу, уз поштовање свих међународних стандарда.”

Ваш, војни синдикат Гвоздени пук

КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ