УРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА ЗА КУПОВИНУ СТАНОВА ЗА ПРИПАДНИКЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Обавештавамо стамбене интересенте у Министарству одбране и Војсци Србије да је Влада Републике Србије на својој седници усвојила две нове Уредбе које регулишу посебне услове за куповипу станова за припаднике снага безбедности и то:

1. Уредба о начину, поступању и процедурама продаје станова и утврђивању редоследа лица која испуњавају прописане услове за куповину стана под повољним условима у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности. Наведеном Уредбом је прописана битна новина која се односи на редослед лица за куповину стана и то по три основна критеријума: утврђивањем оствареног ефективног радног стажа израженог у данима који доставља овај орган Генералном секретаријату Владе Републике Србије и тачно време коришhења Апликације Владе Републике Србије. Ова два критеријума имају једнаку вредност пpиликoм утврђивања редоследа, при куповини стана. Међутим, ако се за једно или више лица утврди исти редослед, предност има лице чија је електронска пријава поднета ближе времену отварања Апликације Владе Републике Србије. Tpehи критеријум је право приоритета за куповину стана на локацијама Београд и Нови Сад а то је да лице мора имати место запослења у Београду у моменту подношења пријаве, а пензионисана лица да имају пријављено пребивалиште у Београду пре 26.07.2019. године. На локацији Нови Сад приоритет има запослени припадник снага безбедности, коме је место запослења на територији Аутономне покрајине Војводине у моменту подношења пријаве, а за остала лица приоритет имају лица која имају пријављено пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводина пре 25.05.2021. године.

2. Уредба о условима, начину и поступку за утврђивање испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима у оквиру пројекта изградње станова за припаднике cнaгa безбедности. Наведеном Уредбом је прописано да лица која су трајно решили стамбену потребу према прописима о стамбеном обезбеђењу органа у кoмe су у радном односу или у коме су остварили право на пензију без обзира на површину стана, немају право на куповину стана под повољним условима. Значи да лица немају право на куповину стана ако су решила стамбено питање по било ком основу према прописима о стамбеном обезбеђењу и то путем кредита за пензионере од 20000 евра, путем кредита за професионална војна лица, путем куповине стана из НИП-а, путем доделе стана у закуп према нашим прописима без обзира на структуру стана као коначно решење и путем доделе неуређеног стана у закуп.

Сходно напред наведеном, Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске pecypce позива стамбене интересенте кojи су заинтересовани за решавања стамбене потребе куповином станова под повољнијим условима, а који до сада нису доставили изјаву за жељену локацију да исто учине. Лица која су већ доставила изјаву не морају да достављају нове изјаве осим у случају ако је у међувремену дошло до неке промене које су од утицаја на решавање стамбене потребе.

Образац изјаве за куповину стана под повољнијим условима се налази на интернет презентацији Министарства одбране у оквиру рубрике CTAMБЕHO, као и на PAMKO презентацији Управе за традицију, стандард и ветеране www.utsv.s1jr.mo. За запослена лица у Министарству одбране и Војсци Србије тачност података из изјаве оверава претпостављени надлежни старешина јединице — установе у којoј је лице на служби, а за пензионисана лица изјаву оверава јавни бележник.

Након што буду расписани Јавни позиви за куповину станова, информације о истом he бити доступне на сајту www.ssb-srbija.rs. Управа за традицију, стандард и ветеране he о расписаним Јавним позивима обавестити организационе целине у Министарству одбране и Војсци Србије и сва заинтересована лица (званично путем акта, на интернет презентацији Министарства одбране у оквиру рубрике СТАМБЕНО, као и на PAMKO презентацији Управе за традицију, стандард и ветеране www.utsv.sljr.mo).