МОГУЋНОСТ ПРИЈЕМА ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА У СВОЈСТВУ ПОДОФИЦИРА ПО ПОТРЕБИ СЛУЖБЕ

You are currently viewing МОГУЋНОСТ ПРИЈЕМА ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА У СВОЈСТВУ ПОДОФИЦИРА ПО ПОТРЕБИ СЛУЖБЕ

Законом о изменама и допунама Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, број 94/2019 од 27.12.2019. године у даљем тексту: Закон) који је ступио на снагу 4. јануара 2020. године, у члану 42. став 5. прописано је да се професионални војник, односно подофицир у радном односу на одређено време може, независно од прописаних услова у погледу година живота, уколико потребе службе захтевају, без конкурса примити на службу у Војсци Србије на неодређено време у својству подофицира.

Након доношења наведеног Закона, било је потребно подзаконски акт којим се уређује пријем у професионалну војну службу ускладити са одредбама Закона, тако да је сагласно наведеном Влада РС на седници одржаној 30. априла 2020. године, донела Уредбу о изменама и допунама Уредбе о пријему у професионалну војну службу, која је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 62 од 30.04.2020. године, а која је ступила на снагу 8. маја 2020. године.

У наведеној уредби, у члану 23. став 2. у складу са Законом, регулисан је непосредни пријем професионалног војника по потреби службе, независно од година живота прописаних одредбом члана 39. став 1. тачка 7) Закона, у својству подофицира на неодређено време.“

Прилог: Уредба о пријему у професионалну војну службу („Службени гласник РС“, бр. 35/2015, 98/2018 и 63/2020)

На основу члана 40. став 3, члана 41. став 2. и члана 45. став 4. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон и 10/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси
УРЕДБУ
о пријему у професионалну војну службу
“Службени гласник РС”, бр. 35 од 17. априла 2015, 14. децембра 2018, 63 од 30. априла 2020.
I. УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и начин пријема лица у професионалну војну службу, услови и поступак пријема у професионалну војну службу цивилних лица на служби у Војсци Србије и државних службеника и намештеника запослених у Министарству одбране, као и услови и начин произвођења у чин потпоручника подофицира који су стекли одговарајуће високо образовање.
II. УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ
Члан 2.
Држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за пријем у професионалну војну службу из члана 39. став 1. Закона о Војсци Србије (у даљем тексту: Закон), посебне услове прописане овом уредбом и услове утврђене формацијом команде, јединице и установе Војске Србије, односно актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места ван Војске Србије која се у смислу Закона сматрају формацијским местима (смер, односно специјалност у оквиру стручне спреме, знање страног језика и друга потребна знања, радно искуство, посебни здравствени услови и др), може се примити у професионалну војну службу као:
1) професионални војник;
2) подофицир у радном односу на одређено време;
3) подофицир у радном односу на неодређено време;
4) официр у радном односу на одређено време;
5) официр у радном односу на неодређено време.
Члан 3.
У професионалну војну службу у својству професионалног војника може се примити држављанин Републике Србије ако, поред општих услова за пријем утврђених Законом и услова утврђених формацијом команде, јединице и установе Војске Србије (у даљем тексту: формација команде, јединице и установе), односно актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места ван Војске Србије која се у смислу Закона сматрају формацијским местима, испуњава услов да има најмање основно образовање.
Под условом из става 1. овог члана, у професионалну војну службу у својству професионалног војника може се примити и припадник активне резерве.
Изузетно, под условом из става 1. овог члана, у професионалну војну службу у својству професионалног војника могу се примити и цивилно лице на служби у Војсци Србије и државни службеник и намештеник запослени у Министарству одбране, ако потребе попуне формацијских места професионалних војника то захтевају.
Члан 4.
У професионалну војну службу у својству подофицира на одређено или на неодређено време, може се примити лице, које поред општих услова за пријем и услова утврђених формацијом команде, јединице и установе, односно актом о унутрашњем уређењу и систематизацији формацијских радних места ван Војске Србије, испуњава и ове услове:
1) да има средње образовање у трајању од четири године;
2) да је у служби у својству професионалног војника провело најмање три године;
3) да у току службе није негативно оцењено и да има просек службених оцена најмање „истиче се”;
4) да има препоруку старешине на положају команданта батаљона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца;
5) да има најмање чин десетара.
У професионалну војну службу у својству подофицира на одређено или на неодређено време, може се примити припадник активне резерве који има одговарајући чин резервног подофицира, ако поред општих услова за пријем и услова утврђених формацијом команде, јединице и установе, односно актом о унутрашњем уређењу и систематизацији формацијских радних места ван Војске Србије испуњава и услов из става 1. тачка 1) овог члана.
У професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време, може се примити стипендиста који се школовао за потребе Војске Србије, који има средње образовање у трајању од четири године и који је након завршетка школовања завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.*
Изузетно, ако потребе службе то захтевају, у професионалну војну службу у својству подофицира на одређено или на неодређено време, може се ради попуне формацијских места у Војсци Србије за које су прописана специфична знања и вештине, примити држављанин Републике Србије који је завршио одговарајућу војну обуку* са оружјем, ако поред општих услова за пријем и услова утврђених формацијом команде, јединице и установе, односно актом о унутрашњем уређењу и систематизацији формацијских радних места ван Војске Србије испуњава и услов из става 1. тачка 1) овог члана.
Изузетно, под условима из става 1. тач. 1), 3) и 4) овог члана, у професионалну војну службу у својству подофицира на одређено или на неодређено време, ради попуне појединих формацијских места у служби, могу се примити и цивилно лице на служби у Војсци Србије и државни службеник и намештеник запослени у Министарству одбране, уколико потребе службе то захтевају.
*Службени гласник РС, број 63/2020
Члан 5.
У професионалну војну службу у својству официра на одређено или на неодређено време, може се примити држављанин Републике Србије, ако поред општих услова за пријем и услова утврђених формацијом команде, јединице и установе, односно актом о унутрашњем уређењу и систематизацији формацијских радних места ван Војске Србије, да има завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или основне академске студије у трајању од најмање четири године или основне струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или интегрисане академске студије из области медицинских или ветеринарских наука.*
У професионалну војну службу у својству официра на одређено или на неодређено време, може се примити и припадник активне резерве који има одговарајући чин резервног официра, ако поред општих услова за пријем и услова утврђених формацијом команде, јединице и установе, односно актом о унутрашњем уређењу и систематизацији формацијских радних места ван Војске Србије испуњава и услов из става 1. овог члана.
У професионалну војну службу у својству официра на неодређено време, може се примити стипендиста који се школовао за потребе Војске Србије који испуњава услове из става 1. овог члана и који је након завршетка школовања завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.**
У професионалну војну службу у својству официра на одређено или на неодређено време, под условом из става 1. овог члана може се примити и професионални војник, подофицир, цивилно лице на служби у Војсци Србије и државни службеник и намештеник у Министарству одбране, уколико потребе службе то захтевају и ако испуњава и ове услове:
1) да у току службе није негативно оцењен и да има просек службених оцена у току службе најмање „истиче се”;
2) да има препоруку старешине на положају команданта батаљона, њему равном или вишем положају, односно непосредно претпостављеног руководиоца.
*Службени гласник РС, број 98/2018
**Службени гласник РС, број 63/2020
III. НАЧИН ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ
1. Попуна формацијских места
Члан 6.
Попуна формацијских места у командама, јединицама и установама и радних места утврђених актом о унутрашњем уређењу и систематизацији ван Војске Србије, која се у смислу Закона, сматрају формацијским местима, врши се у складу са планом попуне.
За извршење плана из става 1. овог члана, министар одбране, односно старешина кога он овласти надлежан је за оглашавање слободних формацијских места, односно формацијских радних места, прописивање мерила за избор и доношење одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу.
Попуна формацијских места из става 1. овог члана може се обуставити до доношења акта о пријему у професионалну војну службу.
Члан 7.
Предлог за попуну формацијских места професионалних војних лица пријемом лица у професионалну војну службу подноси командант батаљона, њему раван или виши старешина.
Предлог из става 1. овог члана сачињава се по родовима и службама, а у оквиру рода, односно службе по категоријама кадра, номенклатурним ознакама и дужностима. У предлогу се наводи назив команде, јединице и установе за коју се тражи попуна и гарнизон у којем се налази команда, јединица и установа.
Члан 8.
Лица из члана 2. ове уредбе примају се у професионалну војну службу:
1) јавним конкурсом;
2) интерним конкурсом;
3) без конкурса.
Зависно од трајања службе, пријем у професионалну војну службу врши се на неодређено време или на одређено време, у складу са годишњим кадровским планом.
2. Пријем у професионалну војну службу јавним конкурсом
Члан 9.
Јавни конкурс оглашава се у магазину „Одбрана”, на веб-сајту Министарства одбране, односно Војске Србије* и у најмање једном дневном јавном гласилу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, а оглас се доставља и организацији надлежној за запошљавање, уз пријаву о слободним радним местима.
Старешина надлежан за доношење одлуке о избору кандидата за пријему у професионалну војну службу за сваки јавни конкурс прописује мерила за избор кандидата за пријем у професионалну војну службу, којима се може предвидети и провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата за пријем, као и друге провере потребне за селекцију кандидата.
*Службени гласник РС, број 98/2018
Члан 10.
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о: команди, јединици и установи у којој се врши пријем; категорији кадра који се прима; општим условима за пријем у професионалну војну службу; посебним условима за пријем у професионалну војну службу, месту службовања (за пријем на одређено време); потребној стручној и другој оспособљености за пријем у професионалну војну службу; времену трајања уговора (за пријем на одређено време); команди, јединици или установи којој се пријава подноси; документима којима се доказује испуњеност општих и посебних услова конкурса* и року у којем се подносе пријаве и року у којем се може изјавити жалба на одлуку о избору кандидата.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат прилаже оригинале или оверене копије докумената којима доказује испуњеност услова из става 1. овог члана, уколико изричито изјави да ће документа прибавити сам.*
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса.
*Службени гласник РС, број 98/2018
Члан 11.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју образује старешина надлежан за доношење одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу.
Конкурсна комисија образује се за спровођење сваког конкурса посебно.
Конкурсна комисија ради у саставу са непарним бројем чланова укључујући и председника, при чему број чланова не може бити мањи од три.
У састав конкурсне комисије одређује се један члан из команде, јединице или установе у коју се лице прима у професионалну војну службу и један члан из рода, односно службе у коју се лице прима.
Конкурсна комисија престаје са радом након прихватања извештаја о спроведеном изборном поступку.
Члан 12.
У поступку спровођења јавног конкурса, након прегледа комплетне конкурсне документације, конкурсна комисија сачињава записник који садржи следеће прилоге:
1) списак свих пријављених кандидата у који се уносе: презиме и име, датум и година рођења, пол, адреса, контакт телефон, ниво образовања и подаци о испуњености услова конкурса;
2) списак пријављених кандидата који не испуњавају услове конкурса, са назнаком који услов конкурса не испуњавају или чије су пријаве неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или непотпуне;
3) списак кандидата који улазе у изборни поступак за пријем у професионалну војну службу;*
4) изјаве чланова конкурсне комисије о непостојању сукоба интереса.
Спискови кандидата из става 1. овог члана сачињавају се по азбучном реду.
У списак кандидата који улазе у изборни поступак за пријем у професионалну војну службу уврстиће се кандидати који испуњавају услове конкурса, осим оних услова који се спроводе у току изборног поступка.*
*Службени гласник РС, број 98/2018
Члан 13.
Изборни поступак спроводи се између кандидата који су ушли у изборни поступак за пријем у професионалну војну службу.*
Пријаве кандидата из члана 12. став 1. тачка 2) ове уредбе конкурсна комисија одбацује решењем* против којег се може изјавити жалба старешини надлежном за доношење одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу.
У изборном поступку утврђују се резултати кандидата према мерилима прописаним за избор.
Изборни поступак спроводи се следећим редоследом: провера физичких способности, а по потреби и провера теоријских и практичних знања и вештина кандидата за пријем у професионалну војну службу и психолошка процена.
Конкурсна комисија позива на разговор кандидате који успешно савладају елементе изборног поступка из става 4. овог члана, најкасније осам дана пре заказаног термина за разговор.
Редослед кандидата на листи за избор утврђује се према резултатима кандидата у изборном поступку и обављеног разговора.
Кандидати који су са најбољим резултатима испунили мерила прописана за избор упућују се надлежној војнолекарској комисији ради оцене способности за војну службу.
*Службени гласник РС, број 98/2018
Члан 14.
По завршеном изборном поступку конкурсна комисија утврђује коначну листу за избор кандидата за пријем у професионалну војну службу, сачињава записник и извештај о спроведеном поступку доставља старешини надлежном за доношење одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу.
Члан 15.
Старешина надлежан за доношење одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу врши избор за пријем у професионалну војну службу између кандидата са коначне листе за избор.
Старешина из става 1. овог члана је дужан да одлуку о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донесе у року од осам дана од дана достављања коначне листе за избор.
Члан 16.
Одлука о избору кандидата, осим у случају да јавни конкурс није успео,* доставља се свим кандидатима који су учествовали у изборном поступку у року од осам дана од дана доношења одлуке о избору, препорученом пошиљком на адресу наведену у пријави на јавни оглас.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата изјави жалбу, ако сматра да је у изборном поступку било неправилности које би могле утицати на објективност његовог исхода.
Жалба се подноси старешини надлежном за доношење одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу, а коначну одлуку о жалби доноси њему непосредно претпостављени старешина.
Против коначне одлуке о избору може се покренути управни спор пред надлежним судом.
*Службени гласник РС, број 98/2018
Члан 17.
Јавни конкурс није успео ако се није пријавио ниједан кандидат, ако конкурсна комисија утврди да ниједан од пријављених кандидата није испунио услове из конкурса или су пријаве неблаговремене или недопуштене, као и ако конкурсна комисија утврди да ниједан пријављени кандидат није учествовао у изборном поступку или да ниједан кандидат није испунио мерила прописана за избор кандидата.*
О томе да јавни конкурс није успео обавештавају се сви кандидати.
*Службени гласник РС, број 98/2018
3. Пријем у професионалну војну службу интерним конкурсом
Члан 18.
У професионалну војну службу на одређено и на неодређено време, на основу интерног конкурса, уколико потребе службе то захтевају, може се примити следеће лице:
1) професионални војник – у својству подофицира и официра;
2) подофицир на одређено време – у својству подофицира и официра;
3) официр на одређено време – у својству официра;
4) цивилно лице на служби у Војсци Србије и државни службеник и намештеник запослен у Министарству одбране – у својству професионалног војника, подофицира и официра.

Члан 19.
Интерни конкурс за попуну формацијских места у Војсци Србије и Министарству одбране на предлог старешине команде, јединице и установе, односно старешине организационе јединице Министарства одбране у којој се формацијско место, односно формацијско радно место попуњава расписује министар одбране, односно старешина кога он овласти.
Интерни конкурс из става 1. овог члана спроводи се када одлучи министар одбране, односно старешина кога он овласти, ради попуне извршилачког формацијског места, односно формацијског радног места и ако формацијско место, односно формацијско радно место није попуњено премештајем, односно распоредом професионалног војног лица, цивилног лица на служби у Војсци Србије или државног службеника и намештеника запосленог у Министарству одбране.
Интерни конкурс се објављује на веб-сајту* Министарства одбране, односно Војске Србије и у магазину „Одбрана”.
*Службени гласник РС, број 98/2018
Члан 20.
Интерни конкурс садржи податке из члана 10. став 1. ове уредбе.
Рок за подношење пријава на интерни конкурс не може бити краћи од осам дана од дана објављивања.
Члан 21.
Лице које се пријави за учешће на интерном конкурсу не подноси документа која се већ налазе у његовом досијеу персоналних докумената.
Документа из става 1. овог члана комисија за пријем у професионалну војну службу интерним конкурсом прибавља по службеној дужности и након окончања поступка пријема враћа организационој јединици Министарства одбране које чува досијеа персоналних података.
Члан 22.
Спровођење интерног конкурса и избор кандидата врши се према одредбама чл. 11. до 17*. ове уредбе.
*Службени гласник РС, број 98/2018
4. Пријем у професионалну војну службу без конкурса
Члан 23.
У професионалну војну службу без конкурса, односно непосредним пријемом (у даљем тексту: непосредни пријем) могу се, ако су испуњени општи услови прописани Законом односно посебни услови прописани овом уредбом и уколико потребе службе то захтевају, примити следећа лица:
1) војник на служењу војног рока – у својству професионалног војника, након одслужења војног рока;
2) војник у резерви из евиденције регионалних центара Министарства одбране – у својству професионалног војника;
3) професионални војник – у својству подофицира, након завршеног основног курса за подофицире;
3а) стипендиста – у својству подофицира на неодређено време и официра на неодређено време, након завршетка одговарајуће војне обуке са оружјем;**
4) слушалац класе резервних официра – у својству официра, након одслужења војног рока;
5) припадник активне резерве у својству професионалног војника, подофицира на одређено време и официра на одређено време.
Професионални војник, односно подофицир у радном односу на одређено време, уколико потребе службе то захтевају, независно од услова у погледу година живота прописаних одредбом члана 39. став 1. тачка 7) Закона, може се непосредно примити у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време.**
Професионални војник, подофицир на одређено време и официр на одређено време чије се формацијско место у случају организацијских промена укида може бити непосредно примљен у професионалну војну службу на одређено време у другу команду, јединицу и установу.
Старешина надлежан за доношење одлуке о избору кандидата утврђује мерила за избор кандидата за пријем у професионалну војну службу и образује комисију која утврђује испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу и сачињава извештај са предлогом кандидата за непосредни пријем.*
*Службени гласник РС, број 98/2018
**Службени гласник РС, број 63/2020
5. Доношење акта о пријему у професионалну војну службу
Члан 24.
Кандидати за пријем у професионалну војну службу примају се:
1) у својству професионалног војника – наредбом надлежног старешине;
2) у својству подофицира – наредбом начелника Генералштаба Војске Србије;
3) у својству официра – наредбом министра одбране.
Кандидат за кога је донета наредба о пријему у професионалну војну службу на одређено време закључује уговор о раду на одређено време (у даљем тексту: уговор о раду).
Лице из става 2. овог члана постаје професионално војно лице даном јављања на дужност у команду, јединицу и установу.
Члан 25.
Кандидати за пријем у професионалну војну службу примају се у професионалну војну службу у чин разводника или чинове које су стекли током служења војног рока (професионални војници), у чин водника (подофицири) и у чин потпоручника (официри).*
Приликом обнављања уговора са професионалним војним лицима која су у професионалној војној служби на одређено време, може се уговорити виши чин од чина који има, зависно од одговарајућег степена оспособљености за одговарајућу дужност и времена проведеног у претходном чину, с тим да се не може одредити виши чин од чина одређеног за формацијско место на којем ће вршити дужност.
Изузетно од става 1. овог члана, лице које се прима у професионалну војну службу у својству подофицира и официра службе, ако има радно искуство које одговара захтевима формацијског места на које се прима, производи се у одговарајући чин подофицира и официра, тако што се стечено радно искуство узима у обзир као време које би према одредбама Закона морало да проведе у војној служби за унапређење у чин, с тим да му се не може одредити виши чин од чина старијег водника односно капетана.
*Службени гласник РС, број 98/2018
6. Закључивање уговора о раду
Члан 26.
Са лицем које се прима у професионалну војну службу на одређено време закључује се уговор о раду у писаном облику, на обрасцу који је одштампан у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.
Уговор о раду са кандидатом за професионалног војника, подофицира на одређено време и официра на одређено време закључује старешина надлежан према прописима којима је уређена надлежност за решавање о стањима у служби и другим односима у служби професионалних припадника Војске Србије.
Уговор о раду, по правилу, закључује се на период од три године, а зависно од потреба службе може се закључити и на краће време, али не краће од шест месеци.
Уколико се уговор о раду закључује на рок дужи од шест месеци, уговара се пробни рад од два месеца. За време пробног рада уговорне стране могу да откажу уговор о раду са отказним роком који не може бити краћи од пет радних дана.
Професионалном војном лицу који за време пробног рада није показао одговарајуће радне и стручне способности престаје радни однос даном истека рока одређеног за пробни рад.
Члан 27.
Уговором о раду утврђују се: назив команде, јединице и установе у којој ће лице обављати дужност; презиме, име родитеља, име и јединствени матични број грађана (ЈМБГ) лица које се прима на одређено време; место пребивалишта; занимање; род, служба у коју се прима; чин у којем се прима на дужност; место службовања; трајање уговора; трајање пробног рада; дан, месец и година почетка и завршетка рада; права и обавезе уговорних страна и друга права и обавезе.
У току војне службе на одређено време уговорне стране споразумно могу мењати или допуњавати све елементе уговора о раду, у складу са одредбама Закона и ове уредбе.
IV. ПРИЈЕМ У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ
У ЧИНУ ПОТПОРУЧНИКА ПОДОФИЦИРА КОЈИ СУ СТЕКЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
Члан 28.
Подофицир на неодређено време који је стекао одговарајуће високо образовање предвиђено елементима формацијских места утврђених формацијом може* до навршене 45 године живота** бити произведен у чин потпоручника и примљен у професионалну војну службу на неодређено време интерним конкурсом, ако испуњава опште услове за пријем из члана 39. став 1. тач. 2), 5) и 8) Закона, посебне услове прописане овом уредбом и услове утврђене формацијом команде, јединице и установе, односно актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места ван Војске Србије која се у смислу Закона сматрају формацијским местима.*
*Службени гласник РС, број 98/2018
**Службени гласник РС, број 63/2020

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Уговори о раду закључени пре ступања на снагу ове уредбе остају на снази до истека уговореног рока.
Члан 30.
Поступци пријема који су започети, а нису окончани до дана ступања на снагу ове уредбе спровешће се у складу са Уредбом о пријему у професионалну војну службу („Службени гласник РС”, бр. 112/08 и 34/10).
Члан 31.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о пријему у професионалну војну службу („Службени гласник РС”, бр. 112/08 и 34/10).
Члан 32.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.